Tento dokument obsahuje základné zásady nakladania s osobnými údajmi žiakov základných škôl v rámci projektu „Poď študovať obchod“ (ďalej len “projekt”). Dodávateľom služieb pre projekt je obchodná spoločnosť Centire s.r.o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO: 36 866 857, ktorá ako hlavný partner projektu je poverená spracúvať osobné údaje žiakov základných škôl a má v tomto zmysle postavenie, práva a povinnosti sprostredkovateľa v zmysle § 34 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Centire nespracúva osobné údaje žiakov pre svoje potreby, ale pre potreby projektu. Osobné údaje, ktoré sú zbierané a spracované pre projekt, sú postúpené Slovenskej aliancii moderného obchodu za zákonným účelom, poprípade za účelom, s ktorým žiak alebo jeho zákonný zástupca vyslovil súhlas. Dáta sú spracovávané iba v rozsahu nutnom na naplnenie účelu projektu a to je:  a) zistenie záujmu a predpokladov pre zapojenie žiakov základných škôl do systému duálneho vzdelávania; b)  a iba po dobu nutnú na dosiahnutie uvedených účelov, najdlhšie však po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi, či v súlade s nimi.

V súlade s účelom projektu môžu byť údaje použité pre účely získania spätnej väzby od žiaka vo vhodnej forme, napr. vo forme vyplnenia dotazníka. Získané údaje budú spracované anonymizovaným spôsobom pre účely Slovenskej aliancie moderného obchodu, u ktorých budú údaje o žiakoch primárne uložené a ktoré obsah údajov vyhodnocujú na základe zákonného mandátu pre potreby zefektívnenia a rozvoja duálneho vzdelávania.

Údaje neslúžia žiadnej komerčnej službe ani reklame a ani nie sú cielené na inú oblasť aktivít ako je duálne vzdelávanie.

Centire spracúva osobné údaje žiaka na základe obchodnej zákazky o poskytovaní služieb uzavretej medzi Centire a Slovenskou alianciou moderného obchodu dňa: 1.2.2021.

Všeobecným právami žiaka bez ohľadu na to čo je vyššie uvedené je právo vyžadovať potvrdenie o tom:

1. či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané ako boli spracúvané,
2. aký je rozsah spracúvaných údajov,
3. opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných   údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
4. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
5. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,
6. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak sa spracovali osobné údaje na základe jeho súhlasu,
7. výmaz jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.

Žiak môže uplatniť svoje práva písomne. Žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona, ak žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom užívateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, alebo osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis užívateľa, pričom má právo na kópiu zápisnice.

Žiak môže pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
Na prípadne pripomienky a otázky k ochrane osobných údajov a na kontakt vo veci výkonu zákonných práv žiaka je možné použiť e-mailovú adresu info@centire.com.