Pohľad do okna ma presvedčil o tom, že dnešný deň bude pekný (aspoň, čo sa počasia týka). Zamyslela som sa nad tým, ako sa asi vstávalo našim študentom duálneho vzdelávania. Dnes na nich čakajú praktické maturity a o pár dní potom tie teoretické. Stretli sme sa na predajni, ktorú spoznali za tie štyri roky veľmi dobre. Trávili tu každý druhý týždeň počas školského roka na odbornom výcviku. Dnes budú mať možnosť ukázať, čo všetko sa naučili. Prichádzajú členovia maturitnej komisie a po krátkom príhovore začíname. Ako prvý je pripravený písomný test obsahujúci 40 otázok zo všetkých oblastí, ktorým sa študenti počas svojho štúdia venovali  (obchodná prevádzka, tovaroznalectvo, pravidlá hygieny pri práci s potravinami, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, zákonné požiadavky v maloobchode). Na jeho vypracovanie majú 60 minút, ale väčšina to stihne aj v kratšom časovom limite. Nasleduje krátka prestávka a po nej prezentácia záverečnej práce na tému, ktorú si vyžrebovali ešte v zime. Pretože sa jedná o odbor Obchodný pracovník, jednotlivé témy sa týkajú rôznych sortimentných skupín tovaru. Maturanti majú časový limit 15 minút na to, aby čo najlepšie odprezentovali vypracovanie svojej témy. Pozorne ich počúvam a som na nich hrdá, ako to zvládajú. Na záver je priestor pre otázky od členov maturitnej komisie. Opäť krátka pauza a praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uzatvára poslednou aktivitou – praktickými činnosťami na predajni, pri ktorej študenti využívajú nielen svoje teoretické vedomosti, ale  aj praktické zručnosti. Ich úlohou je okrem manipulácie s tovarom a prácou na registračnej pokladni predviesť aj svoje komunikačné zručnosti v predajnom procese. Nakoniec si študenti ešte vypočujú celkové vyhodnotenie od predsedu maturitnej komisie. Praktickú časť maturity majú úspešne za sebou. Dosiahli výborné hodnotenie. Ešte na nich čaká teoretická časť maturity z odborných predmetov, štátneho a cudzieho jazyka. Táto prebieha v škole. Vyberajú si otázku, na prípravu majú polhodinu času, ďalšiu polhodinu na samotnú odpoveď.

Viac o priebehu maturitnej skúšky a tiež ich spätné hodnotenie 4-ročného štúdia v odbore Obchodný pracovník v systéme duálneho vzdelávania sme sa spýtali samotných maturantov.

Ako ste sa cítili tesne pred maturitami?

Samuel: „Na jednej strane som mal radosť, že sa blížime do finále, ale zároveň som cítil neskutočný stres.“

Martina: „Väčší stres som pociťovala pred praktickou časťou maturít. Najväčší strach som mala z prezentácie mojej záverečnej práce pred komisiou. Bála som sa, že sa zakokcem, nebudem potom vedieť nadviazať, prípadne že nedodržím časový limit. Pred teoretickou časťou som stále čakala na to, kedy začnem byť v strese, ale ten nejako neprichádzal. Až asi 5 minút predtým, ako som bola na rade, tak som zostala taká zľaknutá. Keď som si vytiahla otázku, tak som sa upokojila, lebo som si vytiahla otázku s podobnou témou, ako som mala na praktickej časti.“

Nicola: „Ja som to prežívala podobne ako Martina.“

Natália: „Nemala som stres, pretože som vedela, že za celé 4 roky štúdia som sa naučila všetko potrebné. Či už v škole alebo na praxi nás pripravovali na to, aby sme to zvládli.“

Keby ste sa mali ešte raz rozhodnúť pre štúdium v duálnom systéme, zapojili by ste sa do neho opäť?

Samuel: „Určite áno. Dalo mi to veľa do života a naučil som sa veľa nových vecí, ktoré dokážem využiť vo svojom ďalšom štúdiu aj v povolaní. Rád by som sa ďalej venoval oblasti obchodu.

Natália: „Ja áno.“

Martina: „Určite by som sa rozhodla rovnako. Duálne vzdelávanie mi dalo predovšetkým pocit nezávislosti. Zarobené peniaze som používala nielen na svoje stravovanie, nákup oblečenia, ale aj na cestovanie. Môjho ocina až niekedy mrzelo, že si od neho nechcem nič zobrať, videla som to na ňom… Tiež som sa veľa naučila o medziľudských vzťahoch, o tom, ako to funguje v pracovnom kolektíve. Zároveň som sa naučila inak sa pozerať na ľudí pracujúcich v obchode a službách. Viem, že to nemajú ľahké.“

Ak by ste mali krátko opísať svoje stredoškolské štúdium tým, ktorí rozmýšľajú nad vzdelávaním v rámci duálneho systému, ako by to vyzeralo?

Samuel: „Odporučil by som im ho a odkázal by som im, že nemajú byť leniví, neustále sa dá vo všetkom zdokonaľovať. Naučia sa tímovej práci, rešpektovať nadriadených, do budúcnosti môžu riadiť svoj vlastný tím. Počas štúdia sme boli súčasťou pracovného kolektívu a mali sme pocit, že aj my môžeme prispievať k dobrým výsledkom našej predajne. O veľa veciach sme vedeli z praxe omnoho viac ako študenti, ktorí nemali možnosť absolvovať prax alebo ju mali len v obmedzenej miere.“

Natália: „ Rozhodne by som im to odporučila. Je to skvelá príležitosť naučiť sa pracovať, spoznať chod predajne a tiež skvelých kolegov, nazbierať nové skúsenosti, ale aj zarobiť si. Za plus považujem aj to, že po ukončení štúdia mám zaručené pracovné miesto a viem presne, čo sa odo mňa bude v práci očakávať.“

Nicola:  „Aj ja považujem finančnú odmenu a tiež určitú nezávislosť za výhodu. Duálne štúdium by som opísala jednoducho ako dobrý spôsob, ako sa mladý človek dokáže naučiť zabehnúť sa do „dospeláckeho systému“. Základy finančnej gramotnosti by som mohla dokonca prednášať. 😊“

A ako vyzerajú plány našich čerstvých úspešných maturantov na leto?

Niektorí plánujú ďalšie štúdium na vysokej škole, takže ich čakajú prijímačky.  Časť nastupuje už počas leta do práce, väčšina má cestovné plány. V každom prípade ich čakajú životné zmeny – vstupujú do sveta dospelých a ja verím, že štyri roky, ktoré sme s nimi strávili počas ich štúdia v duálnom systéme, ich dobre pripravili do ďalšieho života.

So študentami sa rozprávala Marcela Hrancová

*
„Spoločnosti združené v SAMO ponúkajú duálne vzdelávanie v 17 partnerských stredných školách po celom Slovensku.
Benefity duálneho vzdelávania jednotlivých členov SAMO nájdete na https://www.podstudovatobchod.sk/vyber-si-s-kym/.“