Zapojenie žiakov do duálneho vzdelávania je výborná šanca, ako sa pripraviť na budúce povolanie.

Úspešným ukončením štúdia strednej odbornej školy s praxou v duálnom vzdelávaní je žiak, pre svojho už známeho zamestnávateľa, výborným kandidátom pre ďalší rozvojový program.

Dnes sme sa stretli s hlavným inštruktorom Petrom, ktorý pracuje v Terne. V rámci duálneho vzdelávania aktívne pracuje so stredoškolákmi už tretí rok. Opýtali sme sa ho na skúsenosti, rady a tiež motiváciu, prečo sa duálnemu vzdelávaniu venuje.

Prečo si sa stal hlavným inštruktorom?

Je pre mňa zadosťučinením, že s mojou praxou a skúsenosťami, ktoré som počas kariérnej cesty nazbieral, mám priestor odovzdať vedomosti ďalšej generácii, a to nielen v teoretickej rovine, ale aj v praktickej. V odovzdaní praktickej skúsenosti vidím veľký zmysel, viem byť príkladom a inšpirovať mládež. Chcem ukázať žiakom, že nemusia zostať pracovať len pri pokladni, ale ak majú o prácu záujem, je tu možnosť ďalšieho kariérneho rastu. Maloobchod poskytuje široké spektrum oblastí, kde sa môžu s dostatočnou praxou postupne uplatniť a rásť.

V čom vidíš prínos duálneho vzdelávania pre žiakov?

Učenie nie je technické, ako v škole. Duálne vzdelávanie ponúka individuálny prístup. Žiaci sú vtiahnutí priamo do procesu. Dozvedia sa čo robiť, prečo to robiť a aký je celkový výstup z tohto procesu. Žiak vykonáva činnosti, ktoré priamo súvisia s internými procesmi konkrétneho zamestnávateľa. Narábajú s tovarom, neskôr aj hotovosťou, dostanú sa k výborným študijným materiálom, ktoré priamo súvisia s prácou, na ktorú sa pripravujú. Podstatou je ukázať žiakom duálneho vzdelávania, že obchod nie je len o práci za pokladňou a dokladaní tovaru, ale ponúka perspektívu rastu a postupovania na vyššie pracovné pozície. Následne sú žiaci duálneho vzdelávania v lepšej pozícii zaradiť sa do pracovného života.

Žiakov motivujeme aj prostredníctvom štipendia, finančného ohodnotenia, vedieme ich k zodpovednosti (chodiť načas, komunikovať o neprítomnosti) i budovaniu si pracovných návykov a spoznávajú aj hodnotu peňazí. Duálne vzdelávanie tiež pomáha odbremeniť rodičov od nákladov spojených s výdavkami na štúdium.

Spolupráca medzi rôznymi ročníkmi je pre žiakov prínosná, učia sa pracovať v tíme, fungovať v kolektíve a kooperovať pri jednotlivých činnostiach.

Ako prijali žiakov zamestnanci na predajniach?

Zamestnanci ich prijali pozitívne, berú to tak, že učia svojich budúcich kolegov. Žiakov nevyužívame namiesto zamestnancov, ale sú  navyše k plánovaným pracovným zmenám. Postupne si osvojujú pracovné návyky a nie sú pod časovým tlakom. Kolektív je tak omladený, na pracovisku vznikajú nové interakcie, nové nápady a prevláda veľmi príjemné pracovné prostredie.

Aké sú rady pre žiakov, ktorí zvažujú duálne vzdelávanie?

Obavy či strach z neznámeho nie sú na mieste, práve naopak. V ich veku je to užitočná skúsenosť,

z ktorej budú čerpať celý život.

Prechádzame náročným obdobím, ale práca v oblasti obchodu ponúka stabilitu a istotu. Potraviny budú stále žiadanou komoditou. Vzhľadom k vysokému počtu prevádzok a sietí v maloobchode, je široká možnosť nájsť si uplatnenie aj na iných pozíciách a oddeleniach.