Okrem vysvedčenia dostali aj certifikáty
30.06.2022

http://https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/336997#1902

Liek na akútny nedostatok pracovníkov? Nedôvera zamestnávateľov v kvalitu absolventov odborných škôl? Pilotný projekt RÚZ prináša riešenie, ktoré pomôže školám a absolventom, ale aj podnikom

Výrazné zvýšenie šancí absolventov stredných odborných škôl (SOŠ) na uplatnenie sa, záruka kvality, ktorá zamestnávateľom uľahčí hľadanie nových zamestnancov a potvrdí, že uchádzači o prácu sú odborne pripravení v súlade so skutočnými potrebami trhu práce, a tiež pridaná hodnota pre školy, ktoré svojich žiakov vedú k získavaniu pre prax potrebných zručností a vedomostí  – práve o tom je projekt zamestnávateľov združených v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ). Osvedčenia, ktoré potvrdzujú kvalitu nadobudnutých vedomostí a zručností si vďaka nim v tomto školskom roku odniesli stovky čerstvých absolventov SOŠ v rámci celého Slovenska.

 

Naša krajina dlhodobo čelí akútnemu nedostatku kvalifikovaných pracovníkov – aj ku koncu minulého mesiaca Ústredie práce stále evidovalo viac ako 82 000 voľných pracovných miest. V podnikoch chýbajú tisíce odborníkov naprieč všetkými odvetviami, vrátane priemyslu, strojárstva, poľnohospodárstva, IKT, zdravotníctva, obchodu a služieb. Zamestnávatelia preto spustili pilotný ročník projektu s názvom „Pripravení pre prax“. Jeho cieľom je, aby slovenské školstvo produkovalo absolventov, ktorí sú pripravení pre skutočné potreby trhu práce a jednotlivých podnikov. Do pilotného ročníka sa zapojilo 36 SOŠ z celého Slovenska. Tie museli zabezpečiť, aby bol obsah záverečných, maturitných či absolventských skúšok žiakov v súlade s potrebami praxe. „Pri príprave záverečných, maturitných a absolventských skúšok školy spolupracovali priamo s expertmi z praxe, tí tiež boli členmi jednotlivých skúšobných komisií. Žiaci v rámci skúšky riešili zadania, ktoré preverili úroveň ich vedomostí a praktických zručností, no zároveň museli dosiahnuť aj stanovenú úroveň prospechu. Osvedčenia RÚZ sú pre zamestnávateľov garanciou, že uchádzač o prácu splnil nastavené kritériá a zo školského systému prichádza s potrebnými zručnosťami. Pridanou hodnotou pre absolventov je zase to, že certifikátom výrazne zvýšia svoje šance na rýchle zamestnanie sa a vyšší nástupný plat, “ vysvetľuje 1. viceprezident RÚZ, Mário Lelovský.

 

Jednotlivé školy v tomto školskom roku, v rámci ukončovania štúdia, osvedčili stovky čerstvých absolventov, a to najmä z oblastí obchodu a služieb, ekonomiky, IKT či HoReCa sektora. V rámci celého Slovenska odovzdali až 571 certifikátov. „Naša škola dlhodobo spolupracuje so zamestnávateľmi, predovšetkým v rámci systému duálneho vzdelávania a musím povedať, že absolventi, ktorí naše brány každoročne opúšťajú sú jasným dôkazom toho, že toto partnerstvo prináša želané výsledky. Veľmi sme preto uvítali aj novú formu spolupráce, a v tomto školskom roku sme odovzdali Osvedčenia RÚZ jedenástim najlepším absolventom,“ konštatuje riaditeľka SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Tatiana Mókosová. Práve podpora a rozvoj duálneho vzdelávania, ktoré kombinuje tradičné „školské lavice“ s praktickou výučbou, priamo v podnikoch jednotlivých zamestnávateľov, je dlhodobo jednou z kľúčových priorít RÚZ. Do duálu je pritom aktuálne celkovo zapojených viac ako 9 000 žiakov SOŠ, a napriek tomu, že bol zo začiatku typický najmä pre strojárstvo, elektrotechniku a automobilový priemysel, dnes sú doň už zapojení zamestnávatelia zo všetkých sektorov. Plusy duálu sú jasné – kým zamestnanosť absolventov SOŠ, ktorí sa rozhodnú nepokračovať v ďalšom štúdiu dosahuje len 65%, pri dualistoch tvorí tento podiel až 87%. Výrazné rozdiely sú aj v priemernej hrubej mesačnej mzde – zatiaľ čo absolventi duálneho vzdelávania vlani priemerne zarábali 1 172 eur, pri nedualistoch to bolo len 990 eur. Jedným z priekopníkov duálu je sektor obchodu. „Slovenská aliancia moderného obchodu aktuálne, v rámci duálneho vzdelávania, prakticky pripravuje viac ako 370 žiakov SOŠ. Teší nás, že týmto spôsobom sa aktívne podieľame na príprave našich budúcich kolegov, keďže mnohí absolventi po skončení štúdia na našich prevádzkach ostávajú aj pracovať. Záujem o duál pritom rastie – v tomto ročníku máme historicky najväčší počet zapojených žiakov prvých ročníkov,“ spresňuje expert Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), Marcel Blaščák. Ten však zároveň zdôrazňuje, že potreby sektoru obchodu sú výrazne väčšie – na prevádzkach by totiž zamestnávatelia vedeli umiestniť a odborne pripraviť až dvojnásobok žiakov duálneho vzdelávania.

 

Nenaplnené kapacity majú aj zamestnávatelia v iných oblastiach. Napríklad certifikované podniky v HoReCa sektore sú síce schopné odborne pripraviť až 30% z celkového počtu žiakov v odboroch so zameraním na tieto služby, avšak obsadené je v skutočnosti iba jedno z piatich ponúkaných študijných miest. „Pandémia sa podpísala nielen na odchode množstva zamestnancov z nášho sektora, ale aj na nižšom záujme o duál ako taký – v uplynulom školskom roku tvoril podiel dualistov v našom segmente len približne 6%. Zamestnávatelia pritom v nasledujúcich rokoch chcú vo výraznej miere naberať nových zamestnancov. Potreba po šikovných ľuďoch a nových talentoch je dnes väčšia než kedykoľvek predtým,“ vysvetľuje prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Marek Harbuľák.

 

Zamestnávatelia združení v RÚZ preto v budúcom školskom roku plánujú projekt rozšíriť a zapojiť doňho všetky SOŠ, ktorých učebné a študijné odbory spadajú do jej gescie. Odborný certifikát tak už čoskoro budú môcť získať tisíce študentov z niekoľkých stoviek stredných škôl z oblastí obchodu a služieb, cestovného ruchu, administratívy, IKT, drevárstva, stavebníctva a hutníctva. Zamestnávatelia navyše pre držiteľov osvedčení pripravujú balík aktivít – workshopov, odborných školení a ďalších praktických nástrojov, ktoré im pomôžu zorientovať sa v aktuálnych trendoch na trhu práce, zvýšiť gramotnosť v oblasti požiadaviek zamestnávateľského sektora, a tým maximalizovať svoje šance na získanie pracovnej pozície, o ktorú majú záujem. „Slovensko, viac než kedykoľvek predtým akútne potrebuje začať vychovávať a byť schopné udržať tu špičkových odborníkov. Príčiny masívneho nedostatku kvalifikovaných zamestnancov, s ktorým sa dlhodobo boríme, možno hľadať najmä v systéme vzdelávania, a to na všetkých jeho úrovniach. Jeho efektívne nastavenie cez skutočné reformy a rastúca úroveň kvality sú v záujme nás všetkých, a rozhodne by sa mali stať aj jednou z hlavných priorít vlády,“ uzatvára 1. viceprezident RÚZ, Mário Lelovský.

Maturity v duálnom systéme vzdelávania
15.06.2022

Pohľad do okna ma presvedčil o tom, že dnešný deň bude pekný (aspoň, čo sa počasia týka). Zamyslela som sa nad tým, ako sa asi vstávalo našim študentom duálneho vzdelávania. Dnes na nich čakajú praktické maturity a o pár dní potom tie teoretické. Stretli sme sa na predajni, ktorú spoznali za tie štyri roky veľmi dobre. Trávili tu každý druhý týždeň počas školského roka na odbornom výcviku. Dnes budú mať možnosť ukázať, čo všetko sa naučili. Prichádzajú členovia maturitnej komisie a po krátkom príhovore začíname. Ako prvý je pripravený písomný test obsahujúci 40 otázok zo všetkých oblastí, ktorým sa študenti počas svojho štúdia venovali  (obchodná prevádzka, tovaroznalectvo, pravidlá hygieny pri práci s potravinami, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, zákonné požiadavky v maloobchode). Na jeho vypracovanie majú 60 minút, ale väčšina to stihne aj v kratšom časovom limite. Nasleduje krátka prestávka a po nej prezentácia záverečnej práce na tému, ktorú si vyžrebovali ešte v zime. Pretože sa jedná o odbor Obchodný pracovník, jednotlivé témy sa týkajú rôznych sortimentných skupín tovaru. Maturanti majú časový limit 15 minút na to, aby čo najlepšie odprezentovali vypracovanie svojej témy. Pozorne ich počúvam a som na nich hrdá, ako to zvládajú. Na záver je priestor pre otázky od členov maturitnej komisie. Opäť krátka pauza a praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uzatvára poslednou aktivitou – praktickými činnosťami na predajni, pri ktorej študenti využívajú nielen svoje teoretické vedomosti, ale  aj praktické zručnosti. Ich úlohou je okrem manipulácie s tovarom a prácou na registračnej pokladni predviesť aj svoje komunikačné zručnosti v predajnom procese. Nakoniec si študenti ešte vypočujú celkové vyhodnotenie od predsedu maturitnej komisie. Praktickú časť maturity majú úspešne za sebou. Dosiahli výborné hodnotenie. Ešte na nich čaká teoretická časť maturity z odborných predmetov, štátneho a cudzieho jazyka. Táto prebieha v škole. Vyberajú si otázku, na prípravu majú polhodinu času, ďalšiu polhodinu na samotnú odpoveď.

Viac o priebehu maturitnej skúšky a tiež ich spätné hodnotenie 4-ročného štúdia v odbore Obchodný pracovník v systéme duálneho vzdelávania sme sa spýtali samotných maturantov.

Ako ste sa cítili tesne pred maturitami?

Samuel: „Na jednej strane som mal radosť, že sa blížime do finále, ale zároveň som cítil neskutočný stres.“

Martina: „Väčší stres som pociťovala pred praktickou časťou maturít. Najväčší strach som mala z prezentácie mojej záverečnej práce pred komisiou. Bála som sa, že sa zakokcem, nebudem potom vedieť nadviazať, prípadne že nedodržím časový limit. Pred teoretickou časťou som stále čakala na to, kedy začnem byť v strese, ale ten nejako neprichádzal. Až asi 5 minút predtým, ako som bola na rade, tak som zostala taká zľaknutá. Keď som si vytiahla otázku, tak som sa upokojila, lebo som si vytiahla otázku s podobnou témou, ako som mala na praktickej časti.“

Nicola: „Ja som to prežívala podobne ako Martina.“

Natália: „Nemala som stres, pretože som vedela, že za celé 4 roky štúdia som sa naučila všetko potrebné. Či už v škole alebo na praxi nás pripravovali na to, aby sme to zvládli.“

Keby ste sa mali ešte raz rozhodnúť pre štúdium v duálnom systéme, zapojili by ste sa do neho opäť?

Samuel: „Určite áno. Dalo mi to veľa do života a naučil som sa veľa nových vecí, ktoré dokážem využiť vo svojom ďalšom štúdiu aj v povolaní. Rád by som sa ďalej venoval oblasti obchodu.

Natália: „Ja áno.“

Martina: „Určite by som sa rozhodla rovnako. Duálne vzdelávanie mi dalo predovšetkým pocit nezávislosti. Zarobené peniaze som používala nielen na svoje stravovanie, nákup oblečenia, ale aj na cestovanie. Môjho ocina až niekedy mrzelo, že si od neho nechcem nič zobrať, videla som to na ňom… Tiež som sa veľa naučila o medziľudských vzťahoch, o tom, ako to funguje v pracovnom kolektíve. Zároveň som sa naučila inak sa pozerať na ľudí pracujúcich v obchode a službách. Viem, že to nemajú ľahké.“

Ak by ste mali krátko opísať svoje stredoškolské štúdium tým, ktorí rozmýšľajú nad vzdelávaním v rámci duálneho systému, ako by to vyzeralo?

Samuel: „Odporučil by som im ho a odkázal by som im, že nemajú byť leniví, neustále sa dá vo všetkom zdokonaľovať. Naučia sa tímovej práci, rešpektovať nadriadených, do budúcnosti môžu riadiť svoj vlastný tím. Počas štúdia sme boli súčasťou pracovného kolektívu a mali sme pocit, že aj my môžeme prispievať k dobrým výsledkom našej predajne. O veľa veciach sme vedeli z praxe omnoho viac ako študenti, ktorí nemali možnosť absolvovať prax alebo ju mali len v obmedzenej miere.“

Natália: „ Rozhodne by som im to odporučila. Je to skvelá príležitosť naučiť sa pracovať, spoznať chod predajne a tiež skvelých kolegov, nazbierať nové skúsenosti, ale aj zarobiť si. Za plus považujem aj to, že po ukončení štúdia mám zaručené pracovné miesto a viem presne, čo sa odo mňa bude v práci očakávať.“

Nicola:  „Aj ja považujem finančnú odmenu a tiež určitú nezávislosť za výhodu. Duálne štúdium by som opísala jednoducho ako dobrý spôsob, ako sa mladý človek dokáže naučiť zabehnúť sa do „dospeláckeho systému“. Základy finančnej gramotnosti by som mohla dokonca prednášať. 😊“

A ako vyzerajú plány našich čerstvých úspešných maturantov na leto?

Niektorí plánujú ďalšie štúdium na vysokej škole, takže ich čakajú prijímačky.  Časť nastupuje už počas leta do práce, väčšina má cestovné plány. V každom prípade ich čakajú životné zmeny – vstupujú do sveta dospelých a ja verím, že štyri roky, ktoré sme s nimi strávili počas ich štúdia v duálnom systéme, ich dobre pripravili do ďalšieho života.

So študentami sa rozprávala Marcela Hrancová

*
„Spoločnosti združené v SAMO ponúkajú duálne vzdelávanie v 17 partnerských stredných školách po celom Slovensku.
Benefity duálneho vzdelávania jednotlivých členov SAMO nájdete na https://www.podstudovatobchod.sk/vyber-si-s-kym/.“

 

Inštruktor duálneho vzdelávania: Je to užitočná skúsenosť, z ktorej budú žiaci čerpať celý život
10.05.2022

Zapojenie žiakov do duálneho vzdelávania je výborná šanca, ako sa pripraviť na budúce povolanie.

Úspešným ukončením štúdia strednej odbornej školy s praxou v duálnom vzdelávaní je žiak, pre svojho už známeho zamestnávateľa, výborným kandidátom pre ďalší rozvojový program.

Dnes sme sa stretli s hlavným inštruktorom Petrom, ktorý pracuje v Terne. V rámci duálneho vzdelávania aktívne pracuje so stredoškolákmi už tretí rok. Opýtali sme sa ho na skúsenosti, rady a tiež motiváciu, prečo sa duálnemu vzdelávaniu venuje.

Prečo si sa stal hlavným inštruktorom?

Je pre mňa zadosťučinením, že s mojou praxou a skúsenosťami, ktoré som počas kariérnej cesty nazbieral, mám priestor odovzdať vedomosti ďalšej generácii, a to nielen v teoretickej rovine, ale aj v praktickej. V odovzdaní praktickej skúsenosti vidím veľký zmysel, viem byť príkladom a inšpirovať mládež. Chcem ukázať žiakom, že nemusia zostať pracovať len pri pokladni, ale ak majú o prácu záujem, je tu možnosť ďalšieho kariérneho rastu. Maloobchod poskytuje široké spektrum oblastí, kde sa môžu s dostatočnou praxou postupne uplatniť a rásť.

V čom vidíš prínos duálneho vzdelávania pre žiakov?

Učenie nie je technické, ako v škole. Duálne vzdelávanie ponúka individuálny prístup. Žiaci sú vtiahnutí priamo do procesu. Dozvedia sa čo robiť, prečo to robiť a aký je celkový výstup z tohto procesu. Žiak vykonáva činnosti, ktoré priamo súvisia s internými procesmi konkrétneho zamestnávateľa. Narábajú s tovarom, neskôr aj hotovosťou, dostanú sa k výborným študijným materiálom, ktoré priamo súvisia s prácou, na ktorú sa pripravujú. Podstatou je ukázať žiakom duálneho vzdelávania, že obchod nie je len o práci za pokladňou a dokladaní tovaru, ale ponúka perspektívu rastu a postupovania na vyššie pracovné pozície. Následne sú žiaci duálneho vzdelávania v lepšej pozícii zaradiť sa do pracovného života.

Žiakov motivujeme aj prostredníctvom štipendia, finančného ohodnotenia, vedieme ich k zodpovednosti (chodiť načas, komunikovať o neprítomnosti) i budovaniu si pracovných návykov a spoznávajú aj hodnotu peňazí. Duálne vzdelávanie tiež pomáha odbremeniť rodičov od nákladov spojených s výdavkami na štúdium.

Spolupráca medzi rôznymi ročníkmi je pre žiakov prínosná, učia sa pracovať v tíme, fungovať v kolektíve a kooperovať pri jednotlivých činnostiach.

Ako prijali žiakov zamestnanci na predajniach?

Zamestnanci ich prijali pozitívne, berú to tak, že učia svojich budúcich kolegov. Žiakov nevyužívame namiesto zamestnancov, ale sú  navyše k plánovaným pracovným zmenám. Postupne si osvojujú pracovné návyky a nie sú pod časovým tlakom. Kolektív je tak omladený, na pracovisku vznikajú nové interakcie, nové nápady a prevláda veľmi príjemné pracovné prostredie.

Aké sú rady pre žiakov, ktorí zvažujú duálne vzdelávanie?

Obavy či strach z neznámeho nie sú na mieste, práve naopak. V ich veku je to užitočná skúsenosť,

z ktorej budú čerpať celý život.

Prechádzame náročným obdobím, ale práca v oblasti obchodu ponúka stabilitu a istotu. Potraviny budú stále žiadanou komoditou. Vzhľadom k vysokému počtu prevádzok a sietí v maloobchode, je široká možnosť nájsť si uplatnenie aj na iných pozíciách a oddeleniach.

 

Dualistu mládenca príhody a skúsenosti
04.04.2022

Odkaz na prvý slovenský román Jozefa Ignáca Bajzu som použila preto, aby bolo jasné, že dnes nebudeme abstraktne vychvaľovať duálne vzdelávanie, ale pozrieme sa na konkrétne skúsenosti konkrétneho absolventa. Rozprávala som sa so Samuelom Minichom, ktorý v súčasnosti pôsobí ako VST na filiálke Prievidza-Píly.

​So Samuelom, ktorý vyštudoval SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene, bola radosť rozprávať sa: je to sebavedomý mladý muž, ktorý má vo veciach jasno.

Na úvod som ho zaskočila otázkou, ako sa líšili jeho predstavy o praxi a skutočná prax, ktorú následne zažil. Samuel zostal na rozpakoch, nie však kvôli tomu, že by na otázku nevedel odpovedať, ale preto, že pri jeho východiskovej situácii bola moja otázka úplne mimo: Samuel bol dieťa „odchované Kauflandom“, keďže jeho mama pre našu spoločnosť pracuje už 13 rokov. (Pozdravujeme a ďakujeme.) Takže vôbec nebolo výnimočné, že Samo rovno po škole zabrúsil na filiálku a v rámci svojich možností rád pomohol s paletami alebo s čímkoľvek ho VOD poveril. A robil to rád.

Kým sa budeme bližšie venovať Samuelovým skúsenostiam, odpichnime sa od základnej definíciu duálneho vzdelávania:

Ide o modernú formu štúdia, ktorá nám umožňuje spojiť teoretické a odborné vyučovanie na stredných školách s praktickou prípravou žiakov na pracovisku. Žiaci získajú nielen pracovné návyky, ktoré sú pevným základom na odštartovanie ich budúcej kariéry, ale aj praktické vedomosti a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania.

„Pozorovali nás, ako pracujeme. Ak si si svoju prácu odvádzal na 100 percent, dali ti zodpovednosť a úplnú dôveru,“ spomína Samuel, ktorý si už ako 16-17-ročný vyskúšal kadečo. Vďaka tomu, že sa nebál prijať zodpovednosť. „Najlepšie pracujem, keď ma hodíš do vody,“ hovorí.

Páčili sa mu medziľudské vzťahy na pracovisku, lebo „nás brali ako svojich“, vraví. S väčšinou zamestnancov si tykal a snaživo sa od nich učil. Vzor našiel vo svojej inštruktorke, o ktorej s obdivom hovorí, že je to „pracantka“. Práve táto jej vlastnosť ho motivovala pracovať rovnako tvrdo. „Som orientovaný na výkon, viem zamakať,“ hovorí a ja reagujem slovami, že potom je u nás na správnom mieste.

V tom momente zrazu vysvitne, že Samuel nehovorí do vetra, keďže istý čas bol dualistom aj brigádnikom zároveň. „Táto špecifická situácia sa riešila až v Nemecku,“ pousmeje sa. Len pre úplnosť, dnes už by to záležitosť na riešenie nebola: dualisti si môžu u nás počas prázdnin bez problémov privyrobiť.

Po úspešnom ukončení štúdia absolventovi garantujeme pracovné miesto v našej spoločnosti a možnosť kariérneho postupu. (Čísla ukazujú, že až polovica absolventov u nás zostáva.)

Pýtam sa, či Samuela upokojovalo vedomie, že má po škole „istý flek“. Samo otvorene priznáva, že veľmi oceňoval, že si nebude musieť hľadať prácu, pričom táto skutočnosť zohrávala úlohu už pri výbere školy.

Bol nejaký rozhodujúci moment, keď si povedal, že chce naozaj definitívne zotrvať v Kauflande? Samuel priznáva, že zvažoval, že by nepokračoval, pretože ho lákalo zahraničie. Vedel však, že ho práca „baví a napĺňa“: „Vedel som, že zostanem.“

Zistila som, že Samuel je človek protikladov: je to pracovitý kolega, ktorý má rád istotu, no zároveň rád rieši nevyspytateľné situácie a s obľubou čelí výzvam, dokáže si rýchlo zmanažovať veci aj v neprehľadnej situácii, akých je za súčasnej pandémie neúrekom.

Čo je podľa 20-ročného mládenca, ktorý to dotiahol na pozíciu VST, dôležité pre to, aby človek uspel?
„Pracovitosť. Určite treba tvrdo pracovať. Okrem toho treba komunikovať, pýtať sa, keď človek nevie či nerozumie.“

Samuelovi slúži ku cti, že vyjadril túžbu adresne poďakovať kolegom, ktorí mu na jeho ceste poskytli neoceniteľnú pomoc a podporu: sú to Zuzana Minichová, Marcela Zlukyová, Katarína Bafiová, Stanislava Horváthová, Katarína Hudečeková, Miroslav Bališ a Branislav Hloža.

Samuelovi želáme veľa úspechov do budúcnosti a nám veľa šikovných a sľubných dualistov, ktorí to u nás v budúcnosti naplno rozbalia.

Obchodníci zo SAMO informovali o možnostiach duálneho vzdelávania. Záujem zo strany žiakov bol enormný
01.04.2022

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) uskutočnila sériu online exkurzií zameraných na informovanie žiakov o možnostiach duálneho  vzdelávania. Z pohľadu počtu zapojených žiakov, ale aj vzájomnej interakcie išlo doposiaľ o najväčšiu aktivitu tohto druhu na Slovensku.

Virtuálne exkurzie sa uskutočnili formou troch postupných live streamov, na ktorých sa zúčastnilo vyše                1 500 žiakov z približne 80 základných škôl z celého Slovenska. „Nejde o náhodný úspech, ale o plody dlhodobej práce, ktorú SAMO v tomto smere vykonáva. Online exkurzie s podobným úspechom sme totiž realizovali aj minulý rok a sme radi, že počet zapojených žiakov konštantne stúpa,“ povedal Martin Krajčovič, predseda SAMO.

Do prípravy exkurzií sa zapojili všetci zamestnávatelia združení v SAMO (Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro, Terno a Tesco). Aj napriek tomu, že sa v dôsledku nepriaznivých pandemických okolností exkurzie realizovali online, boli interaktívne, pútavé a postavené na overenom koncepte. Žiaci sa vo veľkých počtoch zapájali do diskusie, do ktorej boli prizvaní aj študenti duálneho vzdelávania. Tí sledujúcim žiakom odpovedali na všetky otázky, čo podujatia nielen oživilo, ale dodalo im aj neformálnu atmosféru.

Cieľom live streamov bolo aj v tomto roku oboznámiť žiakov na základných školách s výhodami duálneho vzdelávania v sektore obchodu. Opätovne sa tiež potvrdilo, že využívanie digitálnych technológií a inovácií má svoje opodstatnenie. Online streamy umožnili veľmi jednoducho a pohodlne prepojiť veľký počet žiakov priamo so zamestnávateľmi, ktorí im aj takýmto spôsobom mohli komunikovať výhody štúdia obchodu a pomôcť tak žiakom v ich kariérnom rozhodovaní.

Všetky tri vysielania boli moderované a SAMO ich opäť uskutočnilo v spolupráci so spoločnosťou Centire.

V rámci členov SAMO je možné duálne sa vzdelávať na 17 partnerských stredných školách po celom Slovensku. V aktuálnom školskom roku sa u členov SAMO vzdeláva duálne viac ako 400 študentov.

Dualistka: Budem mať viac skúseností do života
02.03.2022

Prichádzame do predajne Lidl v bratislavskom Lamači. Je krátko po 9. hodine počas pracovného týždňa a v predajni sa pohybuje viacero zákazníkov, ktorí hľadajú niečo dobré na raňajky alebo riešia pravidelný nákup. Medzi zamestnancami nám zasvieti modrá uniforma s nápisom „Študujem duálne“ a vidíme drobnú slečnu, ktorá stojí pri regáli. Zoznamujeme sa s dualistkou Danielkou Šrámkovou, ktorá je študentkou na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Bratislave a zároveň čerstvou dualistkou v Lidli.
„Mojou dnešnou úlohou je preškrtávať ceny na mäse, keďže sa mu zmenila cena,“ vysvetľuje a ukazuje plný regál, ktorý má ešte pred sebou. Dualisti, študenti stredných škôl zapojení do duálneho vzdelávania, majú štúdium rozdelené na praktickú a teoretickú časť. Jeden týždeň naberajú teoretické znalosti na jednej zo zapojených stredných škôl a týždeň na to zas praxujú v jednej z predajní. Danielka ďalej rozpráva, že na praxi je zvyčajne od 8.00 do 14.00 hodiny. A čo má na starosti? Každý deň sa práca obmieňa a robí to, čo aktuálne treba, aby predajňa fungovala na 100%. Či už je to, ako dnes, preškrtávanie cien, inokedy zas dokladanie tovaru či upratovanie predajne. Náplň práce sa líši aj vzhľadom na požiadavky konkrétnej školy či podľa veku študenta. Takže i práca terajšej prváčky Danielky bude neskôr vyzerať inak.
V predajni je medzi dualistami sama. Pýtame sa, ako sa jej s ostatnými kolegami pracuje: „Je tu veľmi dobrý tím, ako aj manažérka predajne,“ rozpráva. Dualistov však môže byť v predajniach i viac, daná predajňa však musí byť certifikovaná od príslušnej stavovskej organizácie. Tento certifikát určuje, koľko žiakov môže v danej predajni absolvovať prax.
Na druhej strane, treba nájsť aj tých správnych dualistov. Tí sa pre toto štúdium rozhodujú pri výbere strednej školy. Samotní žiaci sa potom vyberajú na základe osobného pohovoru, kde sa prihliada v prvom rade na ich osobnostné predpoklady – či sú komunikatívni, samostatní a vôbec aká bola ich osobná motivácia pre výber duálneho vzdelávania. Tak sa vie zabezpečiť, aby boli skutočne spokojní a zostali v Lidli aj po skončení školy.
„Je super, keď dualisti u nás v Lidli zostávajú aj po skončení duálneho vzdelávania. Sú už takpovediac zabehnutí a majú skúsenosti z predajne,“ rozpráva nám manažérka predajne Lidl v Lamači Michaela Chvílová. Dodáva, že pre deti je to skutočne veľká skúsenosť. Napokon, pre viaceré z nich je to aj prvá prax.
Práve Danielka je aj tvárou novej kampane na duálne vzdelávanie z dielne Lidl. V predajni v Lamači tak visí aj jej podobizeň na plagáte vo výklade, kde pózuje na bicykli. Pomáha tak s náborom nových dualistov. A prečo si ho vôbec sama vybrala? „Budem mať tak viac skúseností do života a je to aj zábava, baví ma pracovať s ľuďmi. Po štúdiu budem mať tiež istú prácu v Lidli,“ hovorí. Duálne vzdelávanie by určite odporučila práve pre povinnú prax, za ktorú dostanú dualisti od prvého ročníku aj zaplatené.

Duálne vzdelávanie je veľká životná skúsenosť, hovorí jeho úspešná absolventka
19.01.2022

Najprv ani nevedela, že duálne vzdelávanie existuje. Napokon ju však chytilo natoľko, že na sebe začala pracovať aj keď sa ostatným nechcelo, ona bola tá, čo „zamakala“. Po skončení štúdia sa zamestnala v Lidli, prešla hodnotiacim centrom, preskočila jednu pozíciu a teraz pracuje v diskonte ako asistentka manažéra predajne. Prečítajte si príbeh Liany, absolventky duálneho vzdelávania v Lidli.

Liana Blaškovičová má 20 rokov, pochádza z Bánoviec nad Bebravou, kde aj v predajni Lidl pracuje. Vyštudovala Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Trenčíne a absolvovala duálne vzdelávanie s Lidlom. O tom, že každú svoju voľnú chvíľu využíva naplno svedčí aj to, že je členkou Dobrovoľného hasičského zboru za Dolné Ozorovce, kde s rodičmi v súčasnosti býva. Aké boli jej začiatky s duálnym štúdiom? „O možnosti duálneho vzdelávania som najprv vôbec nevedela a zistila som to až na prijímacom pohovore v škole. Prebiehala tam tiež prezentácia rôznych zamestnávateľov a Lidl sa mi zapáčil najviac. Rovnako ma zaujala aj možnosť zárobku,“ spomína s odstupom.

Po nástupe do školy už ako dualistka striedala štúdium na škole a prax v predajni. Ako veľkú výhodu hodnotí, že si vedela úlohy časovo rozvrhnúť. Vďaka tomu, že prax, za ktorú dostala aj zaplatené, mala už v predajni, nemusela si hľadať iné brigády a ostatný čas si mohla zariadiť podľa seba. A čo sa prvé naučila? „Určite to bola komunikácia s ľuďmi. Uvedomila  som si, že nie všetci živote budú milí a priateľskí, ale zároveň som sa naučila, že je dobre, keď presne taká ostanem. Taktiež som zistila, že treba riešiť problémy s chladnou hlavou,“ popisuje.

Najľahšie pre ňu bolo vykladanie tovaru a s inými dievčatami si dávali ciele, ako rýchlo ho budú mať vyložené. Neskôr sa dostala aj na pokladnicu či do pekárne. Postupne sa učila veci, o ktorých najprv nemala vedomosti, že sa v obchode robia. Prax bola pestrá a zaujímavá, nemala čas sa nudiť.

Na začiatku duálneho vzdelávania ešte nevedela, či v Lidli zostane pracovať aj neskôr, napokon, bola prváčka a veľmi mladá. „Neskôr sme sa o tom rozprávali aj s rodičmi, že by to mohla byť zaujímavá práca. Chcela som sa posunúť ďalej, k čomu mi pomohla  práve 4-ročná prax počas štúdia,“ hovorí. Porovnala si ostatných zamestnávateľov a Lidl jej vyšiel najlepšie.

Nakoniec preskočila pozíciu predavačka – pokladníčka a vďaka úspešnému hodnotiacemu centru sa z nej hneď stala v auguste 2021 asistentkou manažéra predajne. Aj to je dôkazom toho, že Lidl šikovným ľudí podporuje a poskytuje im možnosť rásť. „Hoci to je náročná práca a vyžaduje si plné sústredenie, veľmi ma to baví a do práce sa teším,“ tvrdí a nevylučuje, že by sa v minulosti stala aj manažérkou predajne.

A prečo by duálne vzdelávanie odporučila študentkám a študentom, ktorí nad tým rozmýšľajú? „Je to veľká životná skúsenosť. Budú viac sebavedomí, menej sa budú báť a naučia sa pracovať s ľuďmi. Štyri roky dajú človeku veľmi veľa do života. Okrem toho, každý mi závidel aj tú finančnú odmenu,“ dopĺňa na záver.

Ak zvažuješ, kam na strednú školu alebo máte dieťa v takomto veku, prihláste ho dieťa na duálne vzdelávanie s Lidlom a napíšte s nami ďalší úspešný príbeh.

Viac informácií nájdete na www.lidl.sk – sekcia kariéra.297

Desať generácií žiakov duálneho vzdelávania v dm
06.12.2021

Tohtoroční prváci sú v rámci dm duálneho vzdelávania desiatou generáciou v poradí. Sú to stovky odučených hodín a odovzdaných skúseností. V rámci odborov Obchodný pracovník, Obchodná akadémia a Predavač dnes študuje na pätnástich stredných školách po celom Slovensku 114 žiakov. Z toho 38 z nich nastúpilo do prvého ročníka, čo je o 58% viac než vlani. Kým minulý rok bol poznačený pandémiou a prevažne dištančným vzdelávaním, v tomto školskom roku odštartovala nová etapa. Študenti aj pedagógovia sa tešia z faktu, že procesy bežia naplno aj keď s ohľadom na potrebné opatrenia.

Začiatky plné nadšenia

„Naše začiatky práce s mládežou sa viažu na školský rok 2011/2012. Viedli sme vtedy dialóg s viacerými strednými školami o možnosti spolupráce v oblasti odborného vzdelávania so všetkými prvkami toho duálneho. V tom čase totiž na Slovensku ešte duálne vzdelávanie nebolo zavedené do praxe,“ vysvetľuje Marcel Blaščák z rezortu Spolupracovník zodpovedný za spoluprácu so školami a inštitúciami dm drogerie markt a pokračuje: „Pilotná spolupráca odštartovala medzi dm a SOŠ gastronómie a služieb v Prešove.“ V spomínanom období pracovníci v dm uskutočnili množstvo stretnutí so žiakmi základných škôl a ich rodičmi v Prešove a okolí, s ktorými hovorili o ponuke štúdia. Záujem vysoko prevyšoval vtedajšie možnosti. „Nakoniec sme si vybrali prvé 3 talenty, ktoré začali študovať s podporou dm (v septembri 2012). Musím povedať, že to bol dobrý výber. Tieto 3 žiačky úspešne skončili školu a dodnes sú našimi kolegyňami. V minulom roku sme otvorili prvú dm filiálku, ktorá je personálne obsadená len z absolventov duálneho vzdelávania a práve tieto 3 prvé žiačky sú na vedúcich pozíciách filiálky,“ konštatuje s nadšením Marcel Blaščák.

Desať rokov skúseností

Absolventov reálne praktické skúsenosti pripravujú na každodennú pracovnú rutinu. „V školskom roku 2021/2022 túto možnosť využíva 114 žiakov z pätnástich stredných škôl. Máme 38 prvákov, čo je o 58% viac než vlani. Študentom sa venuje 176 kolegýň a kolegov z dm s certifikátom inštruktora a sú to vyslovene odborníci z praxe. Osvedčením o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania disponuje 122 filiálok, centrála spoločnosti a logistické centrum v Senci,“ hovorí Petra Treplánová, z rezortu Spolupracovník zodpovedná za komunikáciu duálneho vzdelávania dm drogerie markt. Tohtoroční prváci sú už teda 10. generáciou v poradí. Žiaci študujú v troch odboroch: v študijnom odbore Obchodný pracovník, kde je 95 žiakov. V rámci učebného odboru Predavač sú začlenení 3 študenti. V odbore Obchodná akadémia so zameraním na centrálne rezorty pôsobí aktuálne 16 žiakov.

„Kvalita, ale aj rozsah vzdelávania sa za ostatné roky zvýšil,“ hodnotí Marcel Blaščák a pokračuje: „Vzdelávacie aktivity sú zamerané na odborný, ale aj osobnostný rozvoj. Cieľom je v prvom rade zaujať a povzbudiť žiakov vzdelávať sa. No zároveň ich podporovať, aby na sebe neustále pracovali. Vzdelávacie aktivity zohľadňujú naše potreby, a tak reálne pripravujú žiaka na povolanie. Ponuka vzdelávacích a rozvojových aktivít pre žiakov je moderná, atraktívna a zahŕňa širokú paletu prezenčných workshopov, digitálnych kurzov a webinárov.“

Šancu majú aj marginalizované skupiny

V školskom roku 2020/2021 pokračovala dm v spolupráci s neziskovou organizáciou Človek vohrození na projekte, ktorého cieľom je zapojenie mladých ľudí z marginalizovaných skupín  do duálneho vzdelávania v odbore Predavač. Prostredníctvom neho pomáha žiakom vyrovnávať sociálne rozdiely a tak vytvárať predpoklady na úspešné zvládnutie štúdia na strednej škole a následnej integrácie do bežného života,“ potvrdzuje Marcel Blaščák. Rozvoj týchto aktivít spoločenskej zodpovednosti má dm v pláne napĺňať aj naďalej.

Konečne aj unikátne workshopy

Minulý školský rok bol výrazne poznačený pandémiou a štúdium prebiehalo prevažne dištančne. dm nastavila proces a definovala potrebné nástroje online vyučovania už počas prvej vlny pandémie. To znamená, že v čase protipandemických opatrení, mali žiaci namiesto praktickej výučby už len dištančné vyučovanie a samoštúdium. To, čo sa vtedy v online priestore osvedčilo, zostáva v digitálnej podobe aj naďalej. No v aktuálnej situácii je pre všetkých zúčastnených želaným osviežením možnosť vrátiť sa k zaužívaným vzdelávacím workshopom ako v minulosti.

Tento rok už žiaci absolvovali viacero spoločných stretnutí:

Spoločný deň – workshop plný tvorivých hier, počas ktorého sa spolužiaci mali možnosť spoznať medzi sebou a zoznámiť sa inštruktorkami.

ZáŽiTo(k) – divadelný workshop s nácvikom predstavenia.

Čo ich ešte čaká?

Exkurzia do centrálneho skladu a  centrály – príležitosť spoznať jednotlivé procesy nevyhnutné pre chod dm.

Herbárium – študenti spoznávajú svet byliniek, bio kozmetiky a ekologického poľnohospodárstva. Vyrábajú si vlastné krémy či dezodoranty a pod.

Bylinky, sila prírody – dualisti majú možnosť zistiť, prečo sú výťažky z bylín a rastlín súčasťou drogéristických produktov a akú majú silu.

Ako sa pripraviť na maturitu – praktické rady a odporúčania.

Prezentácia ročníkových prác – súčasťou vzdelávania v dm sú aj projektové ročníkové práce.

Úlohou žiakov prvého ročníka je spoznať kľúčovú postavu v oblasti obchodu – zákazníka – jednotlivé typy a ako uspokojiť ich potreby. Druháci sa zameriavajú na sortimentné skupiny a produkty. Témou tretiackych prác sú firemné procesy v dm, prečo je dôležité mať ich nastavené dobre a efektívne. Štvrtáci sa venujú téme Môj produkt – majú šancu vymyslieť si vlastný fiktívny produkt, zostaviť k nemu reklamnú kampaň a prezentovať vedeniu.

Benefity duálneho vzdelávania

Prečo sa vôbec zapojiť do duálneho vzdelávania? Stredná odborná škola dokáže dať študentom nielen možnosť získať vedomosti, ale aj potrebnú prax. Príjemným benefitom je s tým spojená finančná nezávislosť. Študenti sa na svoje budúce povolanie pripravujú v reálnych podmienkach, teda priamo v predajniach alebo v centrále dm, kde sa podieľajú na každodennom chode prevádzky. Už počas štúdia tak nadobudnú všetky potrebné vedomosti z praxe, ktoré im uľahčia začiatok pri nástupe do zamestnania.

„Čo mi dalo duálne vzdelávanie?“ zamýšľa sa nahlas absolventka duálneho vzdelávania Magdaléna Grznáriková: Za najlepší benefit vo všeobecnosti považujem praktickú skúsenosť, pretože sa študuje systémom týždeň škola – týždeň prax. Okrem mojich bývalých spolužiakov nepoznám nikoho v mojom veku, kto by mal už štvorročnú prax. Z môjho pohľadu ponúka dm pre študentov bezkonkurenčne najlepšie možnosti osobnostného rozvoja a benefity, ako napríklad podnikové a prospechové štipendium, gastrokarta, hradenie nákladov spojených s internátom a cestovaním naň či ostatné benefity, ktoré dostávajú zamestnanci dm. Zaujímavou je určite aj možnosť práce v dm ihneď po ukončení štúdia,“ hovorí Magdaléna.

A ako vníma benefity duálneho vzdelávania študentka 1. ročníka Diana Grznáriková? „Za najužitočnejšiu vec na duálnom vzdelávaní považujem fakt, že nás dokáže skvelo pripraviť do reálneho pracovného sveta už na strednej škole. Ďalšou výhodou je istota pracovného miesta. Je to tiež super príležitosť ako spoznať nových ľudí a zarobiť si peniaze.“

Stačí 5 krokov

Každý študent na druhom stupni základnej školy, ktorý bude čoskoro absolventom premýšľa, kam pôjde na strednú školu. A tiež jeho rodičia zvažujú, kam nasmerovať svoje dieťa v ďalšom vzdelávaní tak, aby sa rozvíjalo a neskôr uplatnilo v pracovnom procese. Duálne vzdelávanie je skvelé prepojenie štúdia s praxou. Ako sa doň zapojiť?

Stačí týchto 5 krokov:

  1. Prihlásiť sa na SOŠ, s ktorou dm spolupracuje v rámci duálneho vzdelávania.
  2. Vyplniť online registračný formulár na www.dm-dual.sk a zaslať ho.
  3. Stretnúť sa s oblastným manažérom spolu s rodičmi v konkrétnej dm predajni.
  4. Prejsť ústnym pohovorom a zabojovať o dm podporu na pohovore, ukázať svoj talent.
  5. Získať potvrdenie o podpore dm počas štúdia a priniesť ho na prijímačky.

Zoznam škôl a viac informácií o  duálnom vzdelávaní nájdu záujemcovia na www.dm-dual.sk

Duálne vzdelávanie? Žiaci mu dávajú zelenú
23.11.2021

Prepojiť prax a vzdelania v jedno? Už šesť rokov majú žiaci možnosť duálne sa vzdelávať s obchodným reťazcom Kaufland na 12 stredných školách. Od roku 2017 dualisti podávajú spätnú väzbu na vzdelávanie pomocou anonymného dotazníka spokojnosti. Najnovší prieskum ukázal, že až 81 percent študentov, ktorí sa takto vzdelávajú, hodnotí pracovnú atmosféru v predajniach ako veľmi dobrú alebo dobrú. Ešte vyššie percento považuje spoluprácu so stálymi zamestnancami reťazca za dobrú až  veľmi dobrú.

V tohtoročnom dotazníku nechýbali ani otázky spojené s pandémiou. Aj napriek náročnému obdobiu iba 6 percent dualistov v minulom roku praxovalo dištančne, ostatní vykonávali praktickú časť výučby vo filiálkach. Ako vyplýva z prieskumu, študenti sa počas praxe cítili bezpečne, a to vďaka bezpečnostným opatreniam prijatým v reťazci.

Čo však žiakom vlani chýbalo, boli jednoznačne exkurzie. Tie kvôli pandemickej situácii  v minulom školskom roku úplne absentovali. Preto neprekvapili ich odpovede v otvorených komentároch: Aspoň raz ísť na exkurziu, viac výletov v rámci praxe, či ísť do centrály spoločnosti. Najväčší záujem mali študenti v školskom roku 2020/2021 o exkurzie na marketingové oddelenie v centrále spoločnosti (65 %) a o centrálny sklad (58 %).

V tomto školskom roku budú exkurzie prenesené do online priestoru. Dualisti tak budú mať možnosť sa takýmto spôsobom dozvedieť zaujímavé informácie o rôznych oddeleniach, kam sa bežne pri práci v predajni nedostanú.

Výsledky prieskumu spokojnosti študentov boli dôležitou spätnou väzbou pre Kaufland aj samotných certifikovaných inštruktorov, ktorí vedú a vzdelávajú  dualistov počas praktickej výučby v predajni. Návrhmi na zmeny priamo od študentov sa v reťazci zodpovedne zaoberajú. Informácie z dotazníkov sú komunikované s 39 certifikovanými inštruktormi a vedúcimi obchodných domov. Dotazníky študentov tak slúžia na neustále zlepšovanie duálneho vzdelávania. Aj to je jeden z dôvodov, prečo záujem o tento typ vzdelávania každým rokom rastie.