Duálne vzdelávanie? Žiaci mu dávajú zelenú
23.11.2021

Prepojiť prax a vzdelania v jedno? Už šesť rokov majú žiaci možnosť duálne sa vzdelávať s obchodným reťazcom Kaufland na 12 stredných školách. Od roku 2017 dualisti podávajú spätnú väzbu na vzdelávanie pomocou anonymného dotazníka spokojnosti. Najnovší prieskum ukázal, že až 81 percent študentov, ktorí sa takto vzdelávajú, hodnotí pracovnú atmosféru v predajniach ako veľmi dobrú alebo dobrú. Ešte vyššie percento považuje spoluprácu so stálymi zamestnancami reťazca za dobrú až  veľmi dobrú.

V tohtoročnom dotazníku nechýbali ani otázky spojené s pandémiou. Aj napriek náročnému obdobiu iba 6 percent dualistov v minulom roku praxovalo dištančne, ostatní vykonávali praktickú časť výučby vo filiálkach. Ako vyplýva z prieskumu, študenti sa počas praxe cítili bezpečne, a to vďaka bezpečnostným opatreniam prijatým v reťazci.

Čo však žiakom vlani chýbalo, boli jednoznačne exkurzie. Tie kvôli pandemickej situácii  v minulom školskom roku úplne absentovali. Preto neprekvapili ich odpovede v otvorených komentároch: Aspoň raz ísť na exkurziu, viac výletov v rámci praxe, či ísť do centrály spoločnosti. Najväčší záujem mali študenti v školskom roku 2020/2021 o exkurzie na marketingové oddelenie v centrále spoločnosti (65 %) a o centrálny sklad (58 %).

V tomto školskom roku budú exkurzie prenesené do online priestoru. Dualisti tak budú mať možnosť sa takýmto spôsobom dozvedieť zaujímavé informácie o rôznych oddeleniach, kam sa bežne pri práci v predajni nedostanú.

Výsledky prieskumu spokojnosti študentov boli dôležitou spätnou väzbou pre Kaufland aj samotných certifikovaných inštruktorov, ktorí vedú a vzdelávajú  dualistov počas praktickej výučby v predajni. Návrhmi na zmeny priamo od študentov sa v reťazci zodpovedne zaoberajú. Informácie z dotazníkov sú komunikované s 39 certifikovanými inštruktormi a vedúcimi obchodných domov. Dotazníky študentov tak slúžia na neustále zlepšovanie duálneho vzdelávania. Aj to je jeden z dôvodov, prečo záujem o tento typ vzdelávania každým rokom rastie.

 

Duálne vzdelávanie a príbeh Rudka
27.10.2021

Duálne  vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pôde zamestnávateľa. Tento rok sme opäť na našich prevádzkach privítali našich duálnych žiakov.  Jedným z dualistov je aj Rudko z Petrovian. Rudko je chlapec z marginalizovaného prostredia, ktorý sa aj napriek zložitej životnej situácii snaží svojimi študijnými výsledkami zabojovať o lepšiu budúcnosť.  Spolu s neziskovou  organizáciou Človek v ohrození, mu Tesco pomáha zvládať školu a zapadnúť do tímu. Rudko dosahoval dobré výsledky na základnej škole a preto sa mu podarilo zvládnúť príjímacie pohovory na Strednú odbornú školu gastronómie a služieb v Prešove, kde bol prijatý do maturitného odboru Obchodný pracovník.

Pre deti žijúce v rodinách s nízkym príjmom, sú často financie dôvodom pre predčasné ukončenie vzdelávania. Preto sa Rudyho rodičia potešili keď získali viac informácie o Duálnom vzdelávaní. Pred prijatím na školu samozrejme Rudy absolvoval pohovor s manažérkou obchodu, aby si preverila jeho motiváciu a odhodlanie.

Situácia mnohých detí nie je jednoduchá a preto nám veľmi záleží na tom, aby sme im pomohli zabezpečiť  lepší život a vzdelanie. V náročnej situácii im pomáha aj nezisková organizácia  Človek v ohrození,  ktorá sa zaoberá  problematikou socialnej integrácie. Pojem sociálnej integrácie sa môže zdať zložitý, no v podstate ide o hľadanie riešenia problémov ako sú chudoba, nezamestnanosť, nízka uroveň vzdelania a podobne. Komunitné centrum sa nachádza aj v Petrovanoch, ktorého aktívnymi členmi je aj Rudkova rodina. Počas štúdia dostáva duálny žiak štipendium a tým môže pomôcť aj rodinnému rozpočtu. Našou snahou je aby ľudia vnímali Tesco ako miesto kde sú všetci vítaní.

Rudko je naozaj šikovný, mladý chalan. Práca v obchode ho baví, aj keď je ešte len na začiatku svojej dlhej a náročnej cesty. Pevne veríme, že svojou vytrvalosťou dosiahne svoj cieľ. Sme veľmi radi, že aj duálne vzdelávania môže byť cestou kde nájde mladý človek svoje nasmerovanie na svoje budúce povolanie.

Duálne vzdelávanie v obchode: Začal sa nový školský rok
24.09.2021

Začal sa školský rok, na prevádzkach sme privítali nových žiakov, prvákov – dualistov a rozbehol sa kolobeh bežných, každodenných povinností…

Čo je to duálne vzdelávanie a na akých princípoch funguje? Poďme si povedať viac!

Duálne vzdelávanie (DV) je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorý sa vyznačuje veľmi úzkym prepojením všeobecného teoretického a odborného vzdelávania, s praktickou prípravou žiakov u konkrétneho zamestnávateľa. Výučba v škole sa strieda s praktickým vyučovaním v priestoroch zamestnávateľa. V rámci svojho štúdia, strávi žiak polovicu času v škole a druhú polovicu u zamestnávateľa.

DV je významným nástrojom na znižovanie nezamestnanosti u mladých ľudí a odstraňuje nesúlad medzi  vedomosťami a zručnosťami absolventov škôl a reálnymi potrebami zamestnávateľov. Na strane druhej, poskytne zamestnávateľom po ukončení štúdia naozaj vysokokvalifikovaný a angažovaný personál a umožní plynulý prechod žiakov do praxe, bez potreby ďalšieho zaškolovania a adaptácie.

Duálne vzdelávanie sa teda týka žiakov stredných odborných škôl, ktorí  budú u nás na obchodoch študovať  a vzdelávať sa v štvorročnom študijnom odbore, obchodný pracovník  (prípadne v učebnom odbore – predavač) a svoje štúdium zakončia maturitou. My im následne garantujeme pracovné miesto.

Základ tohto výnimočného projektu je v partnerstve a znamená aktívnu spoluprácu žiakov, škôl a firiem, ktorá je právne upravená.

Zamestnávateľ plne preberá zodpovednosť za odborné vzdelanie študentov  ako aj za organizáciu, obsah a kvalitu praktického vyučovania, ktoré sa bude uskutočňovať podľa Tematických výchovno vzdelávacích plánov, osnov.

Na pracoviskách sú žiakom k dispozícii vyškolení zamestnanci, inštruktori, ktorí žiakov nielen vzdelávajú v ich odbore, reálne s nimi prechádzajú dané oblasti a témy, odovzdávajú im svoje vedomosti, zručnosti, ale sú im nápomocní i v ostatných sférach pracovného a niekedy i súkromného života. Sú to predsa ich starší kolegovia.

Tak našim žiakom a samozrejme aj nám všetkým držte palce, nech sa im u nás dobre darí, napredujú, cítia sa súčasťou tímu a spolupráca vedie k vzájomnej spokojnosti.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na samo@modernyobchod.sk

Duálne vzdelávanie v obchode: Komunikácia so žiakmi sa presunula do online prostredia
25.03.2021

Výber strednej školy je opäť aktuálnou otázkou pre žiakov posledných ročníkov základných škôl. Tak ako každý rok majú prihlášky odovzdať do 8. apríla 2021. V tomto školskom roku však bolo ich rozhodovanie trocha ťažšie, keďže vyučovanie prebiehalo prevažne dištančne, nekonali sa dni otvorených dverí na stredných školách, ani nebolo možné budúcim stredoškolákom odprezentovať všetky možnosti priamo na školách. A práve to boli formy, ktorými získavali žiaci najčastejšie informácie o duálnom vzdelávaní v obchode.

Duálne vzdelávanie ponúka možnosť študovať a získavať praktické skúsenosti naraz, ako aj motivačné finančné ohodnotenie už počas štúdia. Zároveň je, po skončení štúdia, k dispozícii dostatok pracovných miest, príležitostí pre kariérny rast aj adekvátne finančné ohodnotenie.

„Pandemická situácia presvedčivo potvrdila, že práca v oblasti obchodu je dôležitá pre fungovanie spoločnosti a zároveň ide o stabilné zamestnanie. Zamestnávatelia z oblasti obchodu si svojich ľudí naozaj vážia, investujú do ich vzdelávania, zdravia i adekvátneho odmeňovania. Potešiteľné je aj to, že zamestnancov obchodu si čoraz viac váži aj spoločnosť,“ hovorí Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO). Vyplynulo to z prieskumov spotrebiteľských preferencií, ktorý realizovala agentúra 2muse vlani v apríli. Viac ako 86 % opýtaných si myslí, že predavačky a predavači si zaslúžia za svoju každodennú snahu nielen ocenenie od zamestnávateľa, ale aj od štátu. „Aby sme žiakom mohli aj v tomto školskom roku efektívne predstaviť výhody praktického vyučovania a perspektívy kariérneho uplatnenia v obchode, rozhodli sme sa, v spolupráci so spoločnosťou Centire, zrealizovať sériu troch online exkurzií na podporu duálneho vzdelávania,“ dodáva M. Krajčovič.

Na exkurziách sa žiaci virtuálne preniesli k zamestnávateľom a z pohodlia domova sa dozvedeli všetky potrebné informácie. Pri tejto forme komunikácie sa žiaci v omnoho vyššej miere zapájajú do diskusie, čím stúpa vzájomná interakcia s budúcimi zamestnávateľmi. „Na online exkurziách sa zúčastnilo vyše 900 žiakov základných škôl z celého Slovenska. Považujeme to za obrovský úspech. V súčasnom stave dištančného vzdelávania a obmedzeného pohybu sú online exkurzie jedným z inovatívnych a efektívnych nástrojov, ktoré pomáhajú žiakom v ich kariérnom rozhodovaní,“ vysvetľuje Marcel Blaščák, líder skupiny pre duálne vzdelávanie, SAMO.

Podrobné informácie o výške štipendia, hodinovej mzde za odbornú prax a ďalších benefitoch od jednotlivých obchodných reťazcov, spolu so zoznamom spolupracujúcich stredných škôl, nájdete na: www.podstudovatobchod.sk.

Duálne vzdelávanie dáva študentom istotu práce po škole
23.03.2021

Zdroj: 23.03.2021; hnonline.sk

https://hnonline.sk/pr-clanky/2320883-dualne-vzdelavanie-dava-studentom-istotu-prace-po-skole

Čas na podanie prihlášok na stredné školy sa kráti a veľa žiakov sa ešte nerozhodlo, akým smerom sa bude vyvíjať ich budúcnosť. Výber strednej školy je nepochybne veľmi dôležitým momentom, ktorý môže významne ovplyvniť neskoršie pracovné zaradenie študentov. Jednou z možností je aj duálne vzdelávanie, ktoré im môže výrazne uľahčiť štart do života a poskytnúť dobrý základ na budovanie úspešnej kariéry.

V dnešnej dobe nie je ničím výnimočným keď absolventi stredných a vysokých škôl skončia na úrade práce z dôvodu chýbajúcej praxe. Zabrániť tomu scenáru pomáha práve duálne vzdelávanie, kedy sa žiaci zúčastňujú popri škole na praxi v spoločnostiach zapojených do tohto programu. Už deväť rokov sa na Slovensku do praktickej výuky zapája napríklad spoločnosť dm drogerie markt, ktorá spolupracuje s pätnástimi strednými odbornými školami. Firma si tak vychováva svojich potencionálnych budúcich zamestnancov, ktorí už počas štúdia získajú potrebné skúsenosti vďaka práci na predajniach a na centrále spoločnosti v závislosti od odboru. „Rovnako ako pred deviatimi rokmi, tak aj dnes sme presvedčení, že práca s mládežou a efektívna spolupráca so školami je jednou z možností, ako riešiť chýbajúcu kvalitu na trhu práce v odvetví obchodu,“ hovorí Marcel Blaščák, manažér rezortu Spolupracovník spoločnosti dm drogerie markt. Zapojiť do praktického výcviku sa aktuálne môžu žiaci v odboroch Obchodný pracovník, Obchodná akadémia a Predavač.

Získajú rozhľad  a nemajú nereálne očakávania

Cieľom duálneho vzdelávania je naučiť žiakov pracovným návykom, rozvíjať ich komunikačné schopnosti, pomôcť im získať reálnu predstavu o práci, ale aj naučiť ich správne narábať s peniazmi. Počas praktického výcviku absolvujú celý rad vzdelávacích a rozvojových aktivít za účelom ukázať im, ako správne funguje tímová práca, zlepšiť ich prezentačné zručnosti a viesť ich k zodpovednosti za spoločný výsledok. Vďaka tomu sú schopní lepšie sa samostatne rozhodovať, získajú väčší rozhľad a nemajú nereálne očakávania ako ich rovesníci bez praktických skúseností. Študenti získajú potrebné vedomosti priamo od odborníkov z radov spoločnosti a po úspešnom ukončení štúdia môžu nastúpiť do práce v spoločnosti bez výberového konania. Nemusia sa tak obávať, že si nedokážu nájsť zamestnanie a skončia na úrade práce. Tým, ktorí sa rozhodnú pokračovať v štúdiu na vysokej škole dáva firma možnosť zostať s ňou v kontakte prostredníctvom stáže.

Štúdium počas pandémie

Počas pandémie prebiehala značná časť praktického výcviku a workshopov online prostredníctvom platformy Lernwelt. Najideálnejšie pre všetkých je, keď sú študenti opäť v laviciach. Online výučba ostane do budúcna len ako doplnok klasického štúdia. „Sme si vedomí toho, že online vzdelávanie nedokáže plne nahradiť to prezenčné, ale môže ho aspoň dočasne suplovať. Prax už študentom riadne prebieha,” hovorí Mária Kalčok Babušová, špecialistka rezortu Spolupracovník spoločnosti dm drogerie markt.

Rodičia ušetria výrazné náklady

Duálne vzdelávanie s dm prináša benefity nielen žiakom, ale aj ich rodičom. Celkovo môžu ušetriť náklady za štúdium svojho potomka až do výšky 3490 eur. Žiaci pri nástupe do vzdelávacieho programu dostanú pracovné oblečenie a smartfón, ktorý využívajú nielen pri práci na predajni, ale môžu sa s ním pripojiť na spomínané online vyučovanie. Veľkým lákadlom je aj firemné štipendium. Spoločnosť prepláca všetky náklady spojené s dopravou žiakov, ubytovaním a stravou počas vzdelávacích aktivít a workshopov. Žiaci dostávajú tiež gastrokartu a kredit na ďalšie benefity do výšky 90 eur.

Podanie prihlášky

Termín podania prihlášok na strednú školu je do 15. apríla 2021. Žiaci, ktorí majú záujem o duálne vzdelávanie nájdu podrobnejšie informácie na stránke dm-jobs.sk, kde je presný zoznam škôl, ktoré túto možnosť poskytujú a kde môžu vyplniť registračný formulár. Následne absolvujú pohovor s oblastným manažérom na predajni a získajú potvrdenie o podpore dm, ktoré musia priniesť na prijímacie konanie vybranej strednej školy.

Duálne vzdelávanie v obchode: Prví absolventi sú už na trhu práce
02.12.2019

Bratislava 2. decembra 2019 – Výber strednej školy je opäť aktuálnou otázkou nielen pre žiakov 9. ročníkov, ale aj pre ich rodičov. Pri tomto rozhodovaní je pritom dôležité prihliadať nielen na študijné výsledky, ale spájať výber školy s budúcim povolaním, zohľadniť osobnostné predpoklady a schopnosti žiaka. Duálne vzdelávanie ponúka možnosť študovať a získavať praktické skúsenosti naraz, motivačné finančné ohodnotenie už počas štúdia, pričom sektor obchodu  a služieb stále ponúka dostatok pracovných miest a príležitostí pre kariérny rast.
(viac…)

Najčastejšie otázky o duále
19.02.2019

Systém duálneho vzdelávania je na Slovensku ešte relatívne nový, veď v tomto školskom roku v duale zmaturujú prví študenti. Toto sú najčastejšie otázky, na ktoré sa nás študenti pri rozhodovaní o vstúpení do duálu pýtajú. (viac…)

www.mojdual.sk
08.02.2019

Do systému duálneho vzdelávania sú na Slovensku okrem stredných odborných škôl obchodu a služieb zapojené aj ďalšie odbory. Všetky informácie nájdeš na stránke www.mojdual.sk.

A ak chceš vedieť ešte viac od duálnom vzdelávaní pre obchod, napíš nám na adresu dualko@modernyobchod.sk. Radi ti odpovieme na všetky otázky o štúdiu a perspektíve zamestnaní v obchode.

Poď študovať obchod v duále
09.01.2019

Študuj obchod s podporou zahraničných reťazcov a získaj množstvo benefitov už počas štúdia a istotu pracovného miesta po skončení školy. Stiahni si leták, kde nájdeš všetky informácie o duálnom vzdelávaní pre obchod v spolupráci so zahraničnými reťazcami BILLA, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco. (viac…)

Nezmeškaj termíny prihlášok
09.01.2019

Rozhodol si sa študovať obchod v duale s niektorým zo zahraničných reťazcov? Tak si zapíš do kalendára nasledovné dátumy a nezmeškaj termíny prihlášok pre školský rok 2019/2020: (viac…)